301 – He, sahanao, Mpamonjy ô!

1. He, sahanao, Mpamonjy ô!
Izao rehetra izao.
Ka be izao ny vokatra ao,
Fa vitsy ny mpanao.

2. lndreto, tonga izahay
Hivavaka aminao,
Hanolotra ny tenanay
Hiasa ho Anao.

3. Ny firenena marobe
Sy nosy mba tahio,
Indrindra fa ny Nosinay,
Ry Tompo ô, ahio.

4. Vimbinonao ny irakao,
Ny feony hamamio,
Indrindra fa omeonao
Ny zotom-po madio.

5. Tahio re ny olonao
Hihaino sy hanoa,
Mba hahitany aminao
Ny antra mahasoa.