304 – He, ali-maizim-pito e!

1. He, ali-maizim-pito e!
Sao very ao ny marobe,
Satana no manjaka ao.
Mivadi-po ny olona ao.

Fiv : Avia, ry Masoandronay,
Mba hazavao ny taninay!

2. Fa ny mazava ho anay
Ao aminao, Jehovah Ray!
Mamirapiratra tokoa
Ilay Fitarikandro soa.
Avia, sns…

3. Ry Jeso Masoandronay!
Miandry eto izahay;
Mba misehoa Hianao,
Fanilon’ny fanahy ô!
Avia, sns…

4. Dia hazavao ny taninay,
‘Ndrao very eto izahay;
Savao ny aizim-be izao
Hizoranay hankaminao.
Avia, sns…