306 – Mamafaza voa, ka aza mba malaina

1. Mamafaza voa, ka aza mba malaina,
Fa tsy fantatrao re izay ho vanona;
Na amin’ny hariva, na amin’ny maraina,
Mamafaza voa tsy mijanona.

Fiv : :,: Matokia re, matokia re,
Hisy amboara ho anao anie!:,:

2. Mamafaza voa amin’ny mahantra,
Ka aza mba mifidy izay hasian-tsoa;
Fa ny fo mazoto sady feno antra
Dia homen’ny Tompo valisoa tokoa.
Matokia re, sns…

3. Mamafaza voa amin’ny malemy,
Ary mba ampio izay reraka ao am-po;
Asehoy Jesosy loharanon-kery,
Ao no anovozy izay ilain’ny fo:
Matokia re, sns…

4. Miasà, sakaiza! milofosa tsara
Dieny misy asa azonao atao;
Matahora sao tsy vita ilay anjara
lzay napetraky ny Tompo aminao.
Matokia re, sns…