307- lza no hanompo an’i Jeso soa ?

1. lza no hanompo an’i Jeso soa ?
lza no hanaiky mba ho Azy moa ?
He, ny hatsarany ; he, ny antra be !
Izy ta hamonjy ka meteza re !

Fiv : Jeso Tomponay ô, indreto izahay
Avy mba hanaiky, ka mandraisa anay !

2. Iza re no mety, iza re lazao,
Hanome ny fony mba ho Azy izao ?
He, miantso mafy Jeso Tompo tia :
“Zay rehetra mety, ô avia, avia !”
Jeso Tomponay ô! sns…

3. lza no mba sahy, sahy ao am-po
Ho miaramila fehin’i Jeso ?
lza no hiady ady tsara re,
Fa ny fahavalo dia marobe ?
Jeso Tamponay ô! sns…

4. lza re no homba Azy ankehitrio
Mba hamonjy ireny azon’ny manjo ?
lza no hiafy sady hanome
Andro, hery, saina ? Mamalia e !
Jeso Tomponay ô! sns…

5. lza no hazoto mba hiasa moa ?
lza no handroso mba ho hendry koa ?
lza no hanaiky, iza re lazao,
Mba ho an’i Jeso izao anio izao ?
Jeso Tompanay ô! sns…