311 – Miely lavitra any ny olo-marobe

1. Miely lavitra any
Ny olo-marobe;
Koa lza no hankany;
Hamonjy azy re,
Hanorina sekoly,
Hitory teny koa.
Hamaky ny Baiboly,
Milaza zava-tsoa?

2. lndreny olona ory
Tsinjovy, ry zareo!
Tsy misy ny mpitory,
Ka moa hafoinareo ?
Tsarovy Jeso Tompo
Nandao ny lapa soa,
Ka tonga mba hanompo,
Nanolotra aina koa.

3. Ry Lohan’ny mpiandry!
Tendreo ny irakao,
Fa reraka ka mandry
Ny ondrikelinao;
lraho ny mpitory
Handeha ankehitrio,
Ka tsy handà akory
Hanao veloma anio.

4. Ny tia famonjena
Miaramila soa;
lzay manolo-tena
No iraka tokoa;
Na lavitra ny tany,
Hanendry tena hoe:
“lzaho no hankany,
lraho aho e!”