315 – Ry Ziona, mitsangàna, ka mihazavà izao

1. Ry Ziona, mitsangàna,
Ka mihazavà izao;
Andrandrao ny fahazavana,
lzay miposaka aminao.

2. Maizina ny firenena,
Amin-tany fantatrao,
Fa tsy manam-pamonjena,
Nefa ankohonanao.

3. Asandrato ny fanilo
Hanazava lavitra,
Mba ho marobe no hino
An’Andriamanitra.

4. Atopazy re ny maso!
Marobe ny zanakao,
Toy ny tany feno hazo
Eo anatrehanao.

5. Ry Jesosy, hotahinao
Anie ny lovanao;
Olo-maro izay irinao,
Taomy mora ho Anao.