316 – Maizina ny firenena

1. Maizina ny firenena,
Koa diso lalana,
Tsy mahita famonjena,
Tia zava-poana;
Endrey, ny haverezan-tsainy,
Lany foana ny ainy.

2. Lehibe ny aizin’ota,
Takona ny lalana
Handosiran’ny mpanota
Ny fahaverezana;
Indrisy, very re ny aina!
Injany ny feo mitaraina!

3. Mitsangàna izao, ry mino,
Mandehàna faingana,
Ento aminy ny jiro,
Atoroy ny lalana;
Hianao va tsy onena
Ny tsy manam-pamonjana ?

4. Dia ento ny mazava
Izay naseho taminao;
Mazotoa hampisava
Izany aizim-pito ao,
Ka ny namanao mahantra
Itorio ny Mpiantra.

5. Eny, tsara sy mahery
Ny filazantsara re!
Afaka ny olom-bery,
Sambatra ny mahare
Ka mitandrina tokoa
Izany teny mahasoa.