273 – He! vokatra ny tany

1. He! vokatra ny tany
Jehovah Tompo ô!
Fa be tsy mety lany
Ny hasoavanao
Ny andro fararano
No ifalianay
Voataona ao an-trano
Ny vokatra azonay

Fiv : Soatra tsara entinay
Ho Anao tokoa
Ny olonao rehetra izao
Mifaly avokoa

2. Ny tany tsy misaona
Fa sambatra tokoa
Tsy tapaka isan-tokoa
Ny fanomezan-tsoa
Endrey, nahazo maina
Izao rehetra izao
Ny zava-manana aina
Mifaly aminao
Saotra tsara, sns…

3. Tontosa izay nirina
Nahazo izahay
Fa misy taona zina
Nataonao ho anay
Tsy diso isan-taona
Ny fitahianao
Ny olonao mihaona
Mba hankalaza Anao
Saotra tsara, sns…