275 – Raisonao, ry Tompo soa

1. Raisonao ry Tompo soa,
Ny fanatitray izao;
Hamasino avokoa
Izay atolotray Anao;

Fiv : :,: Raiso re, ho Anao,
Ho fanati-tsitrakao! :,:

2. He, Anao, ry Tompo soa
Izay rehetra anananay
Ny harena, vola koa,
Taminao, Jehovah Ray.
Raiso re, sns…

3. Na dia kely aza, Tompo,
Ka tsy mendrika Anao,
Raiso ho entina hanompo
Sy hanao ny sitrakao.
Raiso re, sns…

4. Indro, Tompo, raiso koa
Tena, fo, fanahinay,
Mba ho fiasana koa
Eo an-tànanao izahay.
Raiso re, sns…