276 – Ry Jehovah, Ray Mpahary

1. Ry Jehovah, RAy Mpahary
Sy Mpamelona anay
Tsapanay fa tsy manary
Hianao Mpitondra anay
He, mandratsa-pitahiana
Sesehena Hianao
Ka dia feno fifaliana
Izahay mpamonponao

2. Noteneninao ny tany
Notarihinao izahay
Ka nitobaka aoka izany
Izao ny vokatra azonay
Feno hika isan-taona
Ny fitiavanao anay
Ka aoreno tsy ho foana
Tompo ô! ny asanay

3. O! mba raiso re, ry Tompo
Izao fanatitray izao
Enga anie ka mba hitombo
Handrosoan’ny hanitrao
Raiso koa sy hmasino
Ny fonay hiasanao
Ny fanahy ampidino
Hampahery, hanavao