279 – Raisonao, ry Tompo soa

1. Raisonao, ry Tompo soa
Izato asan-tananay
Fa nomenao avokoa
Izay rehetra anananay
Simba izahay rehetra
Sady very hatrizay
Nefa soa tsy misy fetra
No navalinao anay

2. Hianao nanetry tena
Tsy nitandro henatra
Be fiantra ka onena
Ny tra-pahoriana
Mba tsarovanay izany
Koa dia tahafinay
Nefa fiasana ihany
Ao an-tananao izahay

3. Arosoy sy ampitaro
Aminay ny teninao
Hazavao ny olo-maro
Izay tsy mahalala Anao!
Ny misaona mba vangio
Ny kamboty inatrao
Izahay izay taonga anio
Mba ataovy irakao

4. Eny, ry Mpamonjy tsara
Amboary izahay
Mba ho tonga mpanambara
Ny fitianao anay
Ary dia mba tahio
Izato fikambananay
Hafanao, ampirisiho
Hamasino izahay