291 – Efa tonga zana-dRay Tsitoha hianao

1. Efa tonga zana-dRay Tsitoha hianao,
Ry tanora, tamin’ny batisa masina;
Izany no tenin’ny Tompo

2. Koa aza manadino ny batisanao,
Zava-tsoa sarobidy efa azona;
Tamin’ny ranon’aina.

3. Famelana heloka sy fahasoavana
Fanavaozana ny fo sy fiadanana;
Samy nomen’ny Mpamonjy.

4. Dia arahonao Jesosy, fa Mpamonjinao;
Aoka hahafaly Azy ny fiainanao;
Tovy izay Sitrapony!

5. Mivavaha, miambena ao an-dalana!
Misy fahavalo fetsy ta-hamitaka
Ny ondrikelin’ny Tompo

6. Mahatoky ny Mpamonjy, aza kivy fo,
Izy hampionona, raha avy ny manjo;
Azy ny hery rehetra.

7. Ary raha tapitra ny andronao aty
Endrey ny fifalianao rehefa mby ary;
Amin’ny Tompo Jesosy!