297 – Ry havanay malala!

1. Ry havanay malala!
Manolo-tena izao.
Fotoana mahafaly
Iraisan-tsika anio;
:,: Faly ‘zahay mandray anao :,:
Hiara-manompo ny Ray,
:,: Jeso anie mandray nao! :,:
Mba ho sakaizany tokoa.

2. Hajao ny fanekena,
Adidinao efao.
Ataovy tsy terena
Izay andraikitrao.
:,: Jereo Jeso ka matokia, :,:
Fa Izy no hiahy anao.
:,: Ka mandrosoa sy mifalia, :,:
Hanefa izay anjaranao.