281 – Vory eto izahay hihevitra ny asanao

1. Vory eto izahay
Hihevitra ny asanao
Tompo, manatreha anay
Ka asehoy ny sitrakao
Aoka Hianao no mba hitarik’anay
Ary ny Fanahinao hamelona aina anay

Fiv : Tompo, tahio izahay
Mba ho voninahitrao ny asa vitanay

2. Hahavita inona
Ny saina aman-kevitray?
Tena tsinontsinona
Ry Tompo ô Ny herinay
Koa mba midina eto afovoanay
Hanana aina masina ny fivorianay
Tompo, tahio izahay, sns…

3. Hianao no nanome
Ny asa hoheverinay
Tena adidy lehibe
No voatolotra anay
Enga anie ny sitrakao irery no hatao!
Aoka tsy ho vanona izay tsy sitrakao!
Tompo, tahio izahay, sns…

4. Areheto aminay
Ny afom-pitiavanao
Mba hahaizanay miray
Mitory ny anaranao
Hahavory marobe hanatona Anao
Hampamirapiratra ny voninahitrao!
Tompo, tahio izahay, sns…