282 – Ry Jeso Tompo velona mpiandry sy mpamelona

1. Ry Jeso, Tompo velona
Mpiandry sy Mpamelona
Ny Fiangona-masinao
Atreho izahay izao

2. Indreto ( inty) mpanomponao vaovao
Atokanay , ka raisonao
Hanao ny raharahanao
Hamahana ny ondrinao.

3. Ny tany no nakana anay
Mihelina ny andronay
Ka vetivety izahay
Dia hody vovoka indray

4. Ry Jeso ô, Mpitia anay
Izay Mpanjaka hatrizay,
Endrey ny voninahitrao,
Manerana ny lapanao.

5. Ny deranao asandratra
Hitohy tsy hitsahatra
Hazava toy ny kintana
Ny tsara fanompoana

6. Mba raiso ny mpanomponao
Ka aoka hamboarinao
Ho mpanambara Mankato
Ny hafatrao, ry Tompo ô!

7. Omeo afo masina
Ny vava mampionona;
Ny sainao sy ny feonao
Omeo ny mpanomponao

8. Raha misy tafio-drivotra,
Tohano tsy hatahotra,
Hahery sy hisakana
Ny rafi-piangonana.

9. Ka mba ampirisihonao
Hanaraka ny dianao;
Tantano raha mbola aty,
Handresy ka ho tonga ary

10. Mba mamindra fo aminy,
Fa kely ny finoany ;
Ny Ranao masina anie
Hahafaka ny helony!

11. Ampio mba haharitra,
Raha mbola aty an-efitra
Raha avy ny hodiany,
Mba hazavao ny làlany!

12. Raha tonga ny harivany,
Ka ao ny ady farany,
Dia raiso ny mpanomponao
Hiala sasatra aminao;