283 – Manan-jara ry Jesosy ny mpanomponao

1. Manan-jara ry Jesosy !
Ny mpanomponao,
‘Zay natokanao hitondra
Ny Anaranao;
Nofidianao ho mpitory
Ny fitiavanao,
Nitokianao ho mpamory
Ny vahoakanao.

2. Izao no zara-fanompoako
Voatendrinao,
Ka ny mafy tsy ahoako
Hahefako izao;
Tsy hadosi-pahoriana
Ny mpiasanao,
Fa ny hazo fijaliana
Lova taminao.

3. Na ho voky na ho noana
Ny mpanomponao,
Tsy handao ny fanompoana
Nametrahanao;
Sitrakao ny fiahafiana,
Ka mba tiako koa;
Zakanao ny tsi-fisiana,
Ka zakaiko koa.

4. Tsy ahiko ny handany,
Holanina koa,
Fa famoizan-tsoa no hany
Ahefana soa;
Na ny saiko na ny aiko,
Andro, vola koa,
Tsy mba misy holalaiko,
Foiko avokoa.

5. Nefa raha izaho irery
Tsy mahefa izao,
Ka mangataka ny hery
Eo an-tananao,
Aoka ho feno ny Fanahy
Ny mpanomponao
Mba ho tena lehilahy ( vehivavy)
Voahosotrao.