284 – Mangataka aminao ny olonao, ry Tompo

1. Mangataka aminao ny olonao, ry Tompo
Mba hitahianao ny havan-tianay.
Izay atokanay hitondra sy hanompo
Ny fiangonanao; henoy ny vavakay.

2. Tafio ny herinao, fa tsy mehefa irery,
Fenoy hy hevitrao ho toy ny zanakao;
Mpitady ny mania, mpikaroka ny very,
Hitondra ireo ho tia ny valan’ondrinao.

3. Ny sainay hazavao hahazo fahendrena
Hahayhitondra izao vahoaka be izao;
Ampianaro koa mba tsy hatoky tena
Tolory saina soa hiankina Aminao

4. Raha ory, aza afoy, tohano sy onony;
Marary mba tsaboy, mahantra mba jereo;
Apetraka aminao ny ainy sy ny fony,
Ka mba tsinjovinao, arovy sy vonjeo.