285 – Mivory maro eto ‘zahay navotanao

1. Mivory maro eto
‘Zahay navotanao
Ny saotranay no ento
Ho voninahitrao.
Mifaly sy mihoby
Mandray ny irakao.
Ka eto ny mitoby
Mangataka aminao.

2. Ry Kristy tena Andry
Sy Vatolampinay!
Ry Lohan’ny mpiandry
Sy Tompo tokinay!
Tohano mba hijoro
Ity mpanomponao,
Tinendry ho mpanoro,
Mpilaza hafatrao.

3. Handray ny asa mafy,
Koa aza ilaozanao;
Hitory, ho mpamafy,
Ka dia mba hazavao.
Vokiso lalandava
Ny saina tianao;
Omeo ny andro lava
Hanao ny asanao.

4. Tahio mba ho salama
Hahefa ny Anao,
Ho iraka mafana
Ampian’ny herinao;
Mandrava manda mafy
Mba hampanjaka Anao,
Koa aoka mba hihafy,
Fa izay no sitrakao.

5. Ny fitaizam-panahy,
Adidy lehibe,
Ampio mba tsy hanahy
Ny asa marobe;
Ka dia tahio ny asa
Hataony ho Anao;
Ny fony no mikasa
Hanoa ny didinao.