287 – O! Miaingà izao, ry miaramila soa

1. O! Miaingà izao, ry miaramila soa,
Antsoin’ny Tomponao hiady hianao
Ny fahavalo ao kanefa mandrosoa,
:,: Mahery re no momba anao :,:

2. Izao tontolo izao izay feno fahotana
No iantsoana anao mba hotafihinao;
Indreo mihoraka ao ny fehin’i Satana,
:,: Jeso anefa momba anao :,:

3. Ny aizim-be izay mandrakotra ny tany
No iantsoana anao, ka ndeha mba savao;
Ny Tompo no tafio, alao ny hazavany,
:,: Diovy izao tontolo izao :,:

4. Ny fahoriam-be izay manarona eto
No iantsoana anao, ka moa ve handà ?
Ampiononinao ny ory sy misento,
:,: O! mazotoa, ka miaingà! :,:

5. Na inona hanjo, mbola ao ny famonjena;
Hahery hianao! Izay no antenao;
Ampiozinao tokoa izao ny fandresena,
:,: Mahery ilay arahinao :,:

6. O! Mahereza izao, ry miaramila soa!
Ny hatrotrahanao iareto sy zakao,
Jesosy no jereo, ka matokia tokoa,
:,: Fa Izy re no herinao :,: