289 – Hitsangana izao ‘zahay ry Tompo ô

1. Hitsangana izao
‘Zahay, ry Tompo ô!
Mba hanompoanayAnao
Ampionao izahay.

2. Ny fahotana be,
Izay vitanay taty,
Dia ibebahanay izao
Ka mamelà anay.

3. Ny tsy finoanay
No nijanonanay
Tsy nanatonanay Anao
Izay ela be izay.

4. Sasao madio izahay
Asio fo vaovao
Ho ao anatinay izao
Ry Jeso avotray!

5. Inoanay tokoa
Fa maty Hianao,
Hisolo olo-meloka
No nijalianao.

6. Mba manampia anay
Hiankina aminao
Fa tokinay ny avotrao
Natao tao Kalvary.