290 – Indreo fa mivory izao

1. Indreo fa mivory izao
Zatovo vonon-kanavao
Ilay fanekena tsara;
Mba raisonao, ry Rainay ô!
Ny fitarainanay izao,
Omeo toky tsara;
Henoy, fenoy
Aim-panahy mba ho sahy lalandava
Ho mpanaiky ny mazava.

2. Mandà ny ratsy izao,
Manaiky fa ho zanakao
Handia ny lalan’aina;
Ry Ray ô mba tsarovinao
Ireo voasoratrao
Ao amim-bokin’aina;
Tezao izao
Tsy ho resy fa handresy,
Ka omeo
Azy hery mahaleo.

3. Natsanganao ho zanakao
Sy ondry mba handrasanao,
Ka tena sarobidy;
Arovy re ny ondrinao
Tantano ny malalanao,
Ry Tompo izay nifidy
Anay handray
Lova soa tsy miova,
Ka hazony
Tsy handao Anao intsony!