329 – Saotra, dera no homena

1. Saotra, dera no homena
Ho Anao Mpanavotray,
Ianao nanetry tena
Mba hanandratra anay !
Mba tariho, Tompo ô,
Ny fanahy sy ny fo ;
Tianay ny hiara-dia
Aminao ka tsy hania !

2. Raha ory sy mijaly
Eto aza izahay,
Tsy ho kivy fa hifaly
Amin’ny anjaranay,

Ianao ry Tomponay
No mba iankinanay,
Ka inoanay homena
Ho anay ny famonjena !