329 – Saotra, dera, no homena

1. Saotra, dera, no homena
Ho Anao Mpanavotray,
Hianao nanetry tena
Mba hanandratra anay.
Mba tariho, Tompo ô!
Ny fanahy sy ny fo;
Tianay ny hiaradia
Aminao ka tsy hania.

2. Raha ory sy mijaly
Eto aza izahay,
Tsy ho kivy, fa hifaly
Amin’ny anjaranay,
No mba iankinanay,
Ka inoanay homena
Ho anay ny famonjena.