330 – Sambatra ny mankato

1. Sambatra ny mankato
Izay lazain’ny Tompon’aina,
Sy manaiky eram-po
Fa hanolotra sy saina,
Ka mitandrina ny didy
Toy ny zava-tsarobidy.

2. Sambatra izay mandà
Raha taomina hanota,
Ka dia halatsa-dra
Tsy mba mety resin’ota,
Tsy ekeny ny mpanimba,
Na ireo mpanazimba.

3. Sambatra ny olona
Izay misaina ao am-pony
Andro aman’alina
Ny lazainao, ry Mpamonjy;
Fa ataonao toy ny hazo
Maitso tsara, tsy malazo.