331 – Mba soraty ao am-poko

Mba soraty ao am-poko,
Jeso, ny Anaranao;
Mba arovy tsy haloto
Ny kasen’ny tananao.
Hianao, Jesosy ô!
No ho voninahitro;
Hianao, ry voahombo,
No Mpanjakako sy Tompo.