320 – Manana fiorenana ny fiangonan’i Kristy

1. Manana fiorenana
Ny fiangonan’i Kristy;
Ela, fa he, tsy levona
Izy na maro na vitsy.
Vavan’ny olo-masina
Mety ho voatampina,
Nefa tsy maty ny feo.

2. Ny fiangona-masina
Trano tsy mety mikoa,
Izy no vato velona
Rafitry ny Ray Tsitoha;
Jeso no fehizorony,
Isika mirafitra aminy,
Monina ao ny Fanahy.

3. Nefa mba misy koa aty
Trano nataon-tànantsika
Ho voninahitr’i Kristy,
Mendrika ho tiantsika;
Fa ao no andrenesana
Ny tenin’Andriamanitra,
Mamin’ny olona mino.

4. Ao ny batisa masina,
Izay tena ranon’ny aina;
Ao ny Mpihaino vavaka,
Tokin’izay mitaraina;
Ao koa ny fandraisana,
Dia ny sakafo masina,
Tena aman-dran’i Jesosy.

5. Enga ka mba ho fantatra
Amin’ny tany rehetra
Ny loharano velona
Sady tsy mety ho ritra!
Raha ny lakolosy velona,
Faly izay mpivavaka,
Fa manantena hihaona.

6. Raiso, ry Kristy, ho Anao
Ny fideranay anio!
Ampandrosoy ny teninao,
Ny ondry very vorio
Mandra-pikambany hiray,
Amin’ny valanao indray,
Fa Hianao no Mpiandry.