322 – Indro, Tompo, misy trano

1. Indro, Tompo, misy trano
Zay namboarinay ho Anao,
Angatahanay tsodrano,
Itokananay ho Anao.
Tompo ô, mba hamasino
Ho fihaonana aminao,
Ho tempoly tian’ny mino,
Fivavahana aminao.

2. Diovy Tompo, mba ho trano
Zay hajaina ho Anao,
Ka omeo sy itokano
Mba ho fiderana Anao
Tompo Masina ô, idiro
Mba ho mendrika Anao
Ka aoka Hianao ho jiro
Zay hamirapiratra ao.

3. Mba tahio ry Ray Mpitahy,
Ho tempoly masinao,
Ho Betelan’ny fanahy
Vavahady ho amiano
Itoero mba ho kianja
Mahamanina ny fo,
Mba ho trano mendri-kaja,
Mampivavaka ny fo.

4. Mandrosoa ka midira
Ho Mpanjaka tokana ao
Ka ny vavaka sy hira
Mba tahio ho sitrakao.
Nefa tsy ny trano ihany
No atolotray, ry Ray,
Indro koa mba itokany
Ho Anao ny tenanay.