324 – Ry Andriananaharinay

1. Ry Andriananaharinay,
Isaoranay ny Anaranao
Nambininao ny tranonay
Ka vita tsara ho Anao:
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

2. Ry Jeso! avy izahay
Hitokana ny tranonao,
Ny trano ‘zay naorinay
Ho voninahitrao anie:
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

3. Avia, Fanahy Masina ô!
Hitoetra eto aminay;
Ny aizinay mba hazavao,
Hanananay fo be fitia:
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

4. Mba raisonao ny deranay
‘Zay enti-mankalaza Anao;
Ny trano itokananay
Ekeo tokoa ho tranonao;
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,: