325 – Ry Jehovah Tomposoa

1. Ry Jehovah Tomposoa
Vory eto izahay,
Ka mifaly avokoa,
Raisonao ny vavakay!
Andro fitokanan-trano,
Fifaliam-be izao,
Ampidino ny tsodrano
Avy ao an-danitrao.

2. Ry Jesosy! Mandrosoa,
Fa Anao ny tranonay,
Hiderana Anao tokoa,
Ka henoy ny hatakay!
Nefa tsy vatan-trano
No honenanao izao,
Fa ny fo no itokano,
Itoero, hafanao.

3. Ry Fanahy Mpanazava!
Anjakao tokoa ‘zahay,
Dia hazava lalandava
Ny fanahin-janakao;
Ka fenoy fanahy mino
Ho tempolinao tokoa,
Hatrizao dia hamasino
Ka hitombo sy hanoa.