267 – He, ny andon’ny maraina

1. He, ny andon’ny maraina
Latsaka ao an-tsaha re
Ka mamelona ny maina
Izay maniry rano be!
Ravoravo e, ny tany,
Fa he, ny andro maina efa lany;
Ka mitsahatra ny fahantrany,
Manaroka ny hazo be!

2. Ny fanahy karankaina
Misy rano velona,
Fa Jesosy andon’aina
Manome fiainana
Velona ny jentilisa,
Ny tany hay dia tonga Paradisa
Marobe no efa voaisa
Handray ny lova masina!

3.Misy lalana mizotra,
Izay mankao Ziona re;
Any no mitanjozotra
Ny vahiny marobe;
Ka Ziona dia mivoha
Hidiran’ny navotan’ny Tsitoha;
Ao no ivorian’ny mifoha,
Fa an’ny Tompo lehibe.

4. He, mikambana ny mino
Amim-pifaliam-be,
Ka ny hobiny maneno
Tahaka ny rano be!
Ao mitovy avokoa
Tsy misy tompo sy mpanompo koa.
Eny, razana iray tokoa
Ny mponina ao Ziona re!