257 – Ry Jesosy ô! indreto

1. Ry Jesosy ô! indreto
Izahay nasainao eto
Amin’ny latabatrao
Mba talory mofon’aina
O! omeo ranon’aina
Dia ny ra aman-tenanao

2. O! ry Loharanon’ aiko
Tonga aho, fa ilaiko
Hianao Mpamonjiko
Raiso ka diovy aho
Atafo izay mitalaho
Ny sahamarinanao!

3. Ry mpiandry Tsara indrindra
Taomy aho mba hifindra
Ao am-balan’ondrinao
Mamonje ka matahia
Ireto ondrinao mania
Ento any aminao!

4. O! ry Fahazavan’ny saiko
Sady tanjaky ny aiko
Tonga aho, ka vonjeo
Noana ka mitaraina
Mba vokiso mofon’aina
Rano velona omeo!

5. Indro, miankohoka aho
Tompo ô! ka mitalaho
Eto anatrehanao
Aza mba manary ahy
Izay misento sy manahy
Mamelà ny heloko!

6. Ry mpisolo ny mpanota
Izay nandoa ny tambin’ota
Latsa-dra ny tenanao
Raisiko am-panajana
Fa nataonao fanasana
Ireto zava-masinao