258 – Manaraka ny hafatrao

1. Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!

2. Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.

3.  Ny hazo-fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.

4. Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.

5. Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.