259 – Ny latabatrao ry Jeso!

1. Ny latabatrao, ry Jeso!
Dia atrehinay izao;
Ny fanahinay vokiso
Amin’ny fitianao.

2. Tsy nitady zo sy laza
Hianao, ry Tomponay!
Foinao ny aina aza
Nanavotanao anay.

3. Jeso ô! ny ranao soa
No nataonao avotray,
Mba hanafaka avokoa
Izay tsy mahadio anay.

4. Manomeza mofon’aina,
Tompo ô! ho tanjakay;
Mihainoa ny mitaraina
Mamalia ny hatakay

5. Ny fanahinay ry Tompo!
Raiso, fa atolotray;
Faly izahay hanompo
Sy hanao ny sitrakao.