261 – Ankehitrio no isehoanao

1. Ankehitrio no isehoanao
Ry Jeso Tompo, izay malalanay!
Ankehitrio no anandramanay
Ny hafaliam-ben’ny lanitrao

2. Ampiomany ao am-po izahay
Hampahadio ny eritreritray
Hahatakaranay ny avotrao
Izay nambaranao tao Kalvary

3. Eto no anoloranao anay
Ny mofon’aina,  rano velona
Eto no ialanay sasatra
Amin’ny adinay sy rafinay

4. Ry Jeso ô! Miandry izahay
Ny fiavian’ny voninahitrao
Ho toy ny andro vao miposaka
Ho toy ny rano mahavelona

5. “Raiso ny Tenako” no teninao
“Ary ny Rako ho fiainana”
Am-pitiavana no andraisanay
Na dia tsy mendrika aza izahay

6. Mombà anay, ry Tompo tia ô!
Aza miala amin’ny fonay
Aoka ny tavanao hazava re
Amin’ny lalana alehanay