262 – Indreto izahay

1. Indreto izahay
Ry Jeso ô!
Manaraka izao
Ny hafatrao
Ny fahorianao
Tsaroanay izao
Fa fatratra tokoa
Ny nentinao

2. Ny mofo haninay
Ry Jeso ô!
Milaza aminay
Ny tenanao
Ny fanavotanao
Mahafaka anay
Ka saotra re izao
Atolotray

3. Misotro ny divay
Izahay izao
Hahatsiarovanay
Ny antranao
Ny ra nilatsaka
No manadio anay
Manafaka tokoa
Ny olonao

4. Tarihonao ny fo
Ry Jeso ô!
Ho tia sy hankatò
Ny didinao
Ka tsy ny sitrakay
Fa ny Anao, Jeso
No aoka ho maminay
Ry Tompo ô!