264 – He! mahagaga anay

1. He! mahagaga anay
Ny fitiavana
Nasehonao, ry Jeso ô!
Mba ho anay

2. Ny fijalianao
Ilay tao Golgota
Indrisy! lalina takoa
Ny ngidiny

3. Na mafy aza izay
Tsy nandosiranao
Nataonao tsinontsinona
Ny tenanao

4. Ny fitiavanao
Fa tsy ny fantsika
No anton’ny nihantonanao
Tao Golgota

5. Ny ra nalatsakao
No vidin’ny ainay
Ny fijaliana nentinao
No avotray

6. Tsaroanay izao
Derainay avokoa
Ilay fitiavanao anay
Ry Tompo soa!