194 – Andriananahary ô

1. Andriananahary ô,
Endrey ny voninahitrao ;
Ny tany sy ny lanitra
Mamelatra ny lazanao !
Ny asanao rehetra
He, ny famonjena lehibe
Mitari-dalana anay
Hidera ny Anaranao !

2. Ry Zanak’ondry Masina,
Jesosy izay isaoranay !
He, Ianao niantra anay
Ka nentinao ny otanay ;
Ny menarana resinao,
Ny fasana vinakinao
Ka Ianao nanokatra
Ny lanitra hidiranay !

3. Ô, ry Fanahy Masina
Izay mitarika anay
Hanetry tena sy hanaiky
Fa mpanota izahay ;
Mitaona sy mananatra anay
Handray ny avotra
Ka manamasina anay,
Mba raiso ny fisaoranay !

4. Ny voavonjy mbamin’ny
Anjely mankasitraka ;
Ny tany sy ny lanitra
Mikambana hanandratra
Anao, ry Ray sy Zanaka,
Anao Fanahy Masina
Izay maneho famonjena
Feno fitiavana !