194 – Andriananahary ô

1. Andriananahary ô,
Endrey ny voninahitrao!
Ny tany sy ny lanitra
Mamelatra ny lazanao.
Ny asanao rehetra e!
Ny famonjena lehibe,
Mitari-dalana anay,
Hidera ny Anaranao.

2. Ry Zanak’ondry Masina,
Jesosy izay isaoranay!
He, Hianao niantra anay,
Ka nentinao ny otanay.
Ny menarana resinao,
Ny fasana vinakinao,
Ka Hianao nanokatra
Ny lanitra hidiranay.

3. Ô, ry Fanahy Masina,
Izay mitarika anay
Hanetry tena sy hanaiky
Fa mpanota izahay,
Mitaona sy mananatra anay
Handray ny avotra,
Ka manamasina anay,
Mba raiso ny fisaoranay.

4. Ny voavonjy mbamin’ny
Anjely mankasitraka,
Ny tany sy ny lanitra
Mikambana hanandratra
Anao, ry Ray sy Zanaka,
Anao, Fanahy Masina,
Izay maneho famonjena
Feno fitiavana.