195 – Andriamanitra Ray

1. Andriamanitra Ray
loharanon’ny aina,
Masina, masina, re,
Hianao ka deraina,
Fa manome fahasoavana be,
Soa tsy tratry ny saina.

2. Ô, ry Jesosy Mpamonjy,
Mpanjaka mahery,
Tonga taty mba hampody
ny zanaka very,
Raiso izao ny fiderana Anao,
Saotra aman-daza sy hery.

3. Ry Mpampionona ô,
Mpanazava ny sainay,
Mba ampinoy izahay,
ka havaozy ny ainay.
Mba hazavao ny manantena
Anao;
Raiso ny hira hirainay!