196 – Ry Rainay ao an-danitra ô

1. Ry Rainay ao an-danitra ô
Izay mendrika ho deraina,
Mahery sy be indrafo,
Tsy takatry ny saina,
Izahay dia tonga zanakao,
Ka faly manana Anao:
Mihoby sy miravo!

2. Izahay miondrika aminao,
Midera Anao tokoa,
Fa be ny fitiavanao,
Ry Ray mpanisy soa;
Anao izao rehetra izao,
Ho vitanao izay tianao,
Andriananahary.

3. Ry Jeso Kristy Tomponay
Mpanjaka manan-kery,
Izay any an-kavanan-dRay,
Mpanavotra ny very,
He, any no ifonanao
Ho an’izay navotanao,
Fa resinao ny ota.

4. Ny ranao no nalatsakao,
Fanati-tsaro-bidy!
Ny ainao no atohanao
Ny olonao mpiady.
Na aty na ao an-danitra
Jesosy Kristy tokana
Ho avotra sy vonjy.

5. Ry Mpampianatra mahay,
Fanahy Mpanazava,
Ampianaro izahay
Handroso lalandava,
Tariho ny fanahinay,
Honenanay rahatrizay
Ary an-danitra Amen!