198 – Isaoranay Jehovah

1. Isaoranay jehovah,
Fa Tompo lehibe
Izay tsy mba manova
Ny famindramponao,
Miorina aminay izao
Ny fiangona-masinao;
Torina aminay
Ny teny mampiray
Ka ravoravo izao
Izahay midera Anao.

2. Derao Jesosy Tompo,
Izay Mpamonjinao,
Hiraonao re, ry foko,
Ny fitiavany.
Haleloia, haleloia!
Haleloia, haleloia!
Jesosy avotray
Dia Zanaky ny Ray,
Ny ainy no voaray,
Hisolo helokay!

3. Derainay, ry Fanahy
Izao ny asanao,
Tsy misy mampanahy,
Izay tarihinao,
Ka anjakao, re, ny fonay,
Arovy ny fiangonanay,
Velomy izahay,
Ataovinao mahay
Manoka-po izao
Handray ny aim-baovao!