199 – Misaora! Misaora an’i jehovah

1. Misaora! Misaora an’i Jehovah,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa lehibe ny indrafony
Ka maharitra mandrakizay.

2. Misaora! Misaora an’i Jesosy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa vitany ny famonjena,
Ka misokatra ny lanitra.

3. Misaora! Misaora re ny Fanahy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa fahazavana no omeny
Ary fanavaozana am-po.