539 – Faly dia faly

1. Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Fa be fiantra Hianao,
Ry Jeso Tompo tianay!
Ka feno haravoana
Tokoa izahay;

Fiv : Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.

2. Ela dia ela
No nandavanay Anao;
Be ny zava-dratsy efa vitanay.
Na diso aza izahay,
Anefa faly aminao;
Fa afakao ny helokay,
Ry Tompo tianay!
Faly dia faly, sns…

3. Sarotra tokoa,
Ny alehanay izao ;
Be ny alahelo, iaretanay.
Na ory aza izahay,
dia mbola faly aminao
Fa levonao ny tahotray,
Ry Tompo tianay
Faly dia faly, sns…

4. Manantena tsara,
lzahay mpanomponao
Mba handray ny zara,
Tehirizinao ;
Rehefa maty izahay,
Ka entinao an-danitra ;
Ho azonay ny lova soa,
Hatolotrao anay;
Faly dia faly, sns…