FF 17 – Ho avy ny maraina

1. 0 ry Tompo be fitia
He isaoranay lanao
Fa manaiky hiara-dia
Aminay mpanomponao
‘Zay miasa hanasoa
Olo-maro mpiara-miaina
Manantena vokatsoa
Amin’ny asa izay efaina

Fiv : He! talenta samihafa
No nomenao hampiasaina
Raha ireo no miara-miasa
Dia ho avy ny maraina
Ka ho maro sesehena
No hahazo tombontsoa
Hampandroso firenena
‘Zay kinasanay ho to.

2. Taona maro izay ry Ray
No nodiavina hatrizao
Niara-nilofosanay
Mba hanao ny asanao
Nefs tsapanay tokoa
Vitsy no mba vita tsars
Ka tafio ny herim-po
Hahavita izay anjara
He! talenta samihafa, sns…