Archive

Archive for the ‘7.06 – Ny fiainana ao amin’ny Kristy’ Category

479 – Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Jeso no anjarasoa
lzay mahafa-po tokoa ,
Soa tsy manam-paharoa,
Ahy Jeso : Ampy izay.

Fiv : Ahy Jeso hatrety
Ahy Jeso hatrary
Ahy Jeso Zoky tia
Mandrakizay doria, doria.

2. Vola sy harena be
Maro tia tokoa anie;
Nefa mamiko ny hoe:
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

3. Fahefana, laza soa
Mahafatifaty koa;
Nefa izao no tena soa:
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

4. Eny, izao rehetra izao
Tsy hamoizako Anao,
Ry Jeso lzay tsy mandao!
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

5. Jeso, aina, hery, zo;
Jeso, lova tsy mba lo;
Jeso, fianinam-po;
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

478 – Ny hirako izao Ray be fitia

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Ny hirako izao,
Ray be fitia,
Ny ho akaikinao
Bebe kokoa,
Izay, re, no hirako,
Mandrapahafatiko;
:,: Akaikinao:,:

2. Raha mba sarotra
Ny diako
Ka zary maizina
Ny làlako,
Ry Ray! Akaikinao
No tian’ny zanakao:
:,: Akaikinao:,:

3. Ao no hiseho re
Ny tohatra,
Mba hanatonako
Ny lanitra,
Anjely miantso ahy
Akaikinao, ry Ray!
:,: Akaikinao:,:

4. Ny fahoriana
Sy loza koa,
Raha eo anilanao,
Dia mody soa,
Ka dia tano aho
Ho ao akaikinao:
:,: Akaikinao:,:

5. Na dia hilentika
Ny androko,
Ary izao hita izao
Hilaozako,
Mbola ho hirako,
Ry Andriamanitro!
:,: Akaikinao:,:

477 – Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo ô

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Oram-be mivatravatra
Arotsahy Tompo ô!
Fa mangetaheta loatra
lzahay mpanomponao
O! valio, O! valio,
Mitaraina, ka valio.

2. He! Malazo re ny voly
lzay maniry tsy mamoa;
Nefa raha omenao aina,
Dia ho vokatra tokoa.
O! vangio, O! vangio,
Sao dia maty, ka vonjeo.

3. Tovy eto, ry Mpamonjy!
lzay nambara fahizay,
Ka iraho ny Fanahy
Amin-kery lehibe,
O! henoy, O! henoy,
Ka valio ny vavakay.

4. He! Toa kivy ka manahy
lzahay mpiasanao;
ka ela, ry Fanahy!
Asehoy ny herinao,
O! avia, O! avia,
Misehoa, Fanahy ô!

476 – Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mamiko izao,
Hanjary tena tafaray
Ny foko sy ny Anao
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny hazo fijaliana
Ho tonga maivana.

2. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No herin-janakao;
Hianao irery no mahay
Manampy ahy izao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ota tsy hanapaka
Ny olona afaka.

3. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mandako tokoa;
Ny ratsy dia tsy hahay
Handrombaka ahy koa.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ora izay manjombona
Ho fiadanana.

4. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No fifaliako izao,
Ny tanako dia hifandray
Amin’ny tànanao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao:
Fenoinao fanambinantsoa
Ilay kapoakako.

475 – Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa!
Ampivereno hanaraka Anao;
Ondry mania, manary ny soa,
Aza avela hiala aminao.

2. Taomin’ny ratsy, fitahin-tSatana,
Mila ho lasan-ko babo izahay,
Fa Hianao no mahery mitàna
Tsy hahavery ny ondry iray.

3. Varivariana, salasalaina,
Be ahiahy, jereo izahay;
Ampianaro ny tsy hary saina,
Ampitsaharo ny fanianay.

4. Aina nomenao hisolo ny very,
Ary ny ranao naravotra anay,
Fa Hianao no nitondra irery
Fampijalian-kanitsy anay.

5. Fa ny fiainan-tsi-hita resenao
Velona mandrakizay Hianao;
Dia fiainana an-danitra omenao
lzay ondry mety manaraka Anao.

474 – Jesosy ô, Hianao no faleha

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Jesosy ô! Hianao no faleha!
Mba hankanesana amin’ny Ray.
Ka mitariha anay Mba handeha
Amin’ny lalana marina indray.

2. Fa Hianao no Mpamonjy voatendry,
Zanaka mandrakizay Hianao;
Ka Hianao no Mpitarika hendry,
Làlana amin’ny Ray Hianao.

3. Diso ny tsara, ka dia nizotra
Tamin’ny làlana ratsy izahay;
Koa mamerena anay mba hizotra
Amin’ny làlana tsara indray.

4. Fa Hianao no mitondra ho any
Amin’ny lanitra fonenanao;
Ary tsy misy mahazo mankany
Afa-tsy amin’ny alàlanao.

5. Maro ny zavatra izay mampahory,
Fa Hianao no Mpiaro anay;
Aoka izahay tsy ho reraka akory,
Ry Mpanalàlana amin’ny Ray!

489 – Tena sambatra sy maha-te ho tia

July 20th, 2009 prisca Comments off

1. Tena sambatra sy maha-te ho tia
Izay masina, madio fisainana
Fa miara-dalana, mifankatia
Amin’Andriamanitra Fiainana.

Fiv : Masina tokoa re ny Tompo.
Tianay mba ho masina
Saina tena sy fanahy
Ka fiainan-danitra tokoa
No santarin’izay
Mino sy manoa.

2. lndro, mampahery, mahatoky koa
Raha mahitsy ny fijery, soa ny fo;
Fa ny fo madio sy masina tokoa:
Paradisa an-tany, feno zava-tsoa.
Masina tokoa, sns…

3. Koa halaviro ny fitaoman-dratsy,
Ny fisaikazana tsy mba masina;
Fa ny tia ny Tompo, dia olon-tsoa mitafy
Fahadiovan’ny Fanahy Masina.
Masina tokoa, sns…

4. Miaraha lalana amin’i jesosy
Fa ny fahavalo ta-hamotraka;
Mijoroa, reseo ny toetra mampihosina
Ao anaty loto sy ny fotaka.
Masina tokoa, sns…

488 – Na inona na inona hitranga, Jeso!

July 20th, 2009 prisca Comments off

1. Na inona na inona hitranga, Jeso!
Na ny lanitra ho manga, Jeso!
Na ho maloka mangina, Jeso!
Dia ho feno fifaliana, Jeso!

Fiv : Ny fotoana dia handalo, Jeso!
Fa tsy hisy hampimalo, Jeso!
Raha miorina ao am-poko, Jeso!
Ilay fitiavanao inoako, Jeso!

2. Raha jereko ny andro lasa, Jeso!
Tao ny tsiky, tao ny ratra, Jeso!
Nefa Hianao, Ilay Mpampahery, Jeso!
No nambomba sy nijery, Jeso!
Ny fotoana, sns…

3. Ny ho avy antenaiko, Jeso!
Mbola ho fifalian’ny saiko, Jeso!
Ny hasasarako hisava, Jeso!
Ny harivako hazava, Jeso!
Ny fotoana, sns…

487 – Fanavaozan’izay mahagaga tokoa

July 20th, 2009 prisca Comments off

1. Fanavaozan’izay mahagaga tokoa
Nomen’i Jeso ahy re,
Fahazavan’ny fanahy izay mahafa-po
Nomen’i Jeso ahy re,

Fiv : :,:Hatramin’izao dia endrey :,:
Ny fitepon’ny foko izay ravo tokoa
Onenan’ny Tompo Jeso.

2. Ny fiainako be siasia taloha
Voaova mihitsy izao
Eny, ny fahotako, izay nahavoa
Voasasany koa izao.
Hatramin’izao, sns…

3. Ny finoako, ny fanantenako diabe,
Ny tokiko fatratra koa,
Ny fisalasalana dia levona re,
Ny saiko mandroso ho soa.
Hatramin’izao, sns…

4. Tonga mamirapiratra fatratra ery
Ny aloky ny faty re!
Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary
Mankao an-tanan-dehibe.
Hatramin’izao, sns…

5. Tsy miato, mizotra mankany tokoa
Ny diako hatramin’izao
Hovantaniko any Ilay Tompo soa,
Jesosy malala no ao.
Hatramin’izao, sns…

486 – Inona no hahasaraka ahy

July 20th, 2009 eric Comments off

1. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso?
Fahoriana ve, sa ahiahy?
Fahantrana, sa famoizampo ?

Fiv : Tsia, ry Jeso Tompo be fitia,
Izaho tsy mivadika Aminao
Fa mandrakizay doria doria
Izaho dia hanaraka Anao.

2. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso ?
Zo sy laza sy fakampanahy?
Sa harena, zava-mora lo?
Tsia, ry Jeso, sns…

3. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso?
Sabatra, sa fanenjeha-mafy?
Sa mosary, ady be manjo?
Tsia, ry Jeso, sns…

4. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso?
Faty ve no hampivadika ahy,
Loza, hery, fahefana koa?
Tsia, ry Jeso, sns…

5. Eny, izao rehetra izao, ry Tompo,
Tsy mba hahasaraka Aminao!
Na inona hanjo ity mpanompo,
Dia hijoro, tsy handao Anao!
Velona aho, Tompo, eny maty,
Dia tsy mivadika Aminao!
Hianao no velona ao anaty,
Ka doria, ny foko ho Anao!