Archive

Archive for the ‘6.11 – Firavana’ Category

349 – Dera re, laza anie

August 21st, 2009 nivo Comments off

1. Dera re, laza anie!
Ho an’Andriamanitra!

2. Aoka ny tany re,
Mba hiadana anie!

3. Ary ny olony
Aoka hankasitrahany!

Categories: 6.11 - Firavana

348 – Andriamanitra tahio ny mihaino

August 21st, 2009 nivo Comments off

1. Andriamanitra
Tahio ny mihaino
Ny tsy manao vava-poana
Hahazo ny iriny.
Andriamanitra
Ho masoandrony;
Ka ny Fanahy Masina
Mpitari-dalana.

2. Ny Anaran’i Jeso
No voninahiny;
Ny hamarinan’i Kristy
No fihaingoany.
Tiavo Jesosy,
Ry mino ny teny!
Katsaho fihavanana,
Ry tsy mino rehetra!

Categories: 6.11 - Firavana

347 – Derao Andriamanitra

August 19th, 2009 nivo Comments off

Derao Andriamanitra,
Fa Izy Loharanon-tsoa,
Derao ny Tompo tokana,
Ray, Zanaka, Fanahy koa

Categories: 6.11 - Firavana

330 – Sambatra ny mankato

August 13th, 2009 mahaly Comments off

1. Sambatra ny mankato
Izay lazain’ny Tompon’aina,
Sy manaiky eram-po
Fa hanolotra sy saina,
Ka mitandrina ny didy
Toy ny zava-tsarobidy.

2. Sambatra izay mandà
Raha taomina hanota,
Ka dia halatsa-dra
Tsy mba mety resin’ota,
Tsy ekeny ny mpanimba,
Na ireo mpanazimba.

3. Sambatra ny olona
Izay misaina ao am-pony
Andro aman’alina
Ny lazainao, ry Mpamonjy;
Fa ataonao toy ny hazo
Maitso tsara, tsy malazo.

Categories: 6.11 - Firavana

329 – Saotra, dera, no homena

August 13th, 2009 mahaly Comments off

1. Saotra, dera, no homena
Ho Anao Mpanavotray,
Hianao nanetry tena
Mba hanandratra anay.
Mba tariho, Tompo ô!
Ny fanahy sy ny fo;
Tianay ny hiaradia
Aminao ka tsy hania.

2. Raha ory sy mijaly
Eto aza izahay,
Tsy ho kivy, fa hifaly
Amin’ny anjaranay,
No mba iankinanay,
Ka inoanay homena
Ho anay ny famonjena.

Categories: 6.11 - Firavana

328 – Mba tahio Jeso ô!

August 13th, 2009 mahaly Comments off

1. Mba tahio Jeso ô!
Hira, hataka sy teny;
Mba tarihonao ny fo
Hanarahanay ireny;
Hianao no Tompon’aina,
Sady mendrika hoderaina.

2. Izahay mpanomponao
Hody ao an-tokantrano,
Faly mAnao,
Ka vimbino sy tantano;
Aza avela ho irery
Izahay, fandrao ho very.

3. Saotra no atolotray,
Raha mbola aty an-tany;
Ao an-danitra indray
Dia dera tsy ho lany
Nohatao sy hohiraina
Ho Anao, ry Tompon’aina.

Categories: 6.11 - Firavana

340 – Tompo ô, mba hasoavy

August 5th, 2009 seheno Comments off

Tompo ô, mba hasoavy
Sy harovy izahay;
Tompo ô, mba aposahy
Aminay ny tavanao;
Tompo, mitodiha anay,
Dia hiadana izahay.
Ray sy Zanaka, Fanahy,
Mitahia anay, Amen!

Categories: 6.11 - Firavana

339 – Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo

August 5th, 2009 seheno Comments off

Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo,
Raha mivily ahitsio hanarahako ny to.
Mba ampaherezo aho hanompoako Anao.
Raha ory iresaho mba hifikitra aminao.

Categories: 6.11 - Firavana

338 – Arovy aho, Tompo

August 5th, 2009 seheno Comments off

Arovy aho, Tompo,
Atolotro izao
Ny tenako hanompo,
Sy hankalaza Anao.
Omeo ahy hery
Sy faharetam-po,
Arovy tsy ho very
Izay anjarako.

Categories: 6.11 - Firavana

337 – Ry Jehovah, Tompo ô!

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Ry Jehovah, Tompo ô!
Tompo masina sy to,
Azonay ny teninao
Mampandre ny antranao
Aoka harahinay
Ka ho masina aminay,
Mba hanao ny sitrakao
Izahay mpanomponao.:,:

2. Hody izahay izao
Amin’ny Anaranao;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay,
Mba ho velona aminao
Izahay navotanao;
Be ny fahavalonay,
Ka arovy izahay:,:

Categories: 6.11 - Firavana