584 – Arovy ny fanahinay Andriamanitra

1. Arovy ny fanahinay,
Andriamanitra!
Tariho ny fanahinay (in-2)
Hanaraka Anao. (in-3)

2. Hianao no hiankinanay,
Fa tsara Hianao;
Ka mamelà ny helokay (in-2)
Fa diso izahay. (in-3)

3. lzahay hiantso Anao,
Andriamanitra!
Ka henoy ny fivavaka (in-2)
Ataonay Aminao. (in-3)

4. Mitsinjova ny mpanota
Mahantra indrindra,
Fa Jeso, Ilay Mpanavotra (in-2)
No maty nisolo. (in-3)

583 – Mba tarihonao Tompo ô izahay

1. Mba tarihonao,
Tompo ô! Izahay,
Fantatray fa mpivahiny
Izahay ankehitriny;
Any Aminao
No honenanay.

2. Mafy ny manjo,
Reraka ao am-po;
Na dia be ny ady aza,
Tsy ho ketraka ny fonay;
Any Aminao
No halehanay.

3. Alahelo be
Ranomaso koa
Azon’ny fakam-panahy,
Saiky resin’ny devoly;
Fa ny sandrinao
Iankinanay.

4. Any Aminao
No honenanay;
Ry Mpitari-dàlan-tsara;
Mba tarihonao izahay re,
Hahatongavanay
Any Aminao.

306 – Mamafaza voa, ka aza mba malaina

1. Mamafaza voa, ka aza mba malaina,
Fa tsy fantatrao re izay ho vanona;
Na amin’ny hariva, na amin’ny maraina,
Mamafaza voa tsy mijanona.

Fiv : :,: Matokia re, matokia re,
Hisy amboara ho anao anie!:,:

2. Mamafaza voa amin’ny mahantra,
Ka aza mba mifidy izay hasian-tsoa;
Fa ny fo mazoto sady feno antra
Dia homen’ny Tompo valisoa tokoa.
Matokia re, sns…

3. Mamafaza voa amin’ny malemy,
Ary mba ampio izay reraka ao am-po;
Asehoy Jesosy loharanon-kery,
Ao no anovozy izay ilain’ny fo:
Matokia re, sns…

4. Miasà, sakaiza! milofosa tsara
Dieny misy asa azonao atao;
Matahora sao tsy vita ilay anjara
lzay napetraky ny Tompo aminao.
Matokia re, sns…

581 – Aiza re no hahitako izay hampionona ny fo

1. Aiza re no hahitako
Izay hampionona ny fo?
Iza re no handrandraiko,
‘Ndrao dia tolan’ny manjo?
O! ry ory sy mahantra,
Manatòna Ahy izao
He, ny foko feno antra
Hampiadana anao.

2. Aiza re no hahitako
Izay hanala tahotra?
Fa ny làlana ombako,
Mahatora- kovitra!
Aza kivy, ry mahantra:
Manatòna Ahy izao;
He, ny foko feno antra
Ampy hiafenanao.

3. Aiza re no hahitako
Izay hamela heloka?
‘Ndrisy re ity fahotako
Tena mahaketraka!
Ry sakaizako mahantra!
Mba minoa Ahy izao;
He, ny foko feno antra
Hanavotako anao.

4. Ry Jesosy ô! Malala!
Fialofako Hianao;
Izaho tsy hisalasala
Hiantoraka aminao.
Eny, manatòna Ahy
Feno fitiavana;
Aza manana ahiahy;
Izaho no mpiantoka.

305 – O! miasà, sakaiza

1. O! miasà, sakaiza,
Jeso no herinao;
Na misy mafy aza,
Izy tsy handao.
Dia matokia tokoa,
Fa Jeso momba anao.
Ka hisy voka-tsoa
Hifalianao.

2. Maro ny andro lasa
lzay tsy nanaovanao,
Ka mbola be ny asa
lzay tsy vitanao,
Koa dia mitsangàna
Hanao tokoa izao,
Hahavitanao tsara
Ny anjaranao.

3. lndro, fa mihariva,
Fohy ny andronao;
Moa tsy mba fantatrao va
Ka tsy hitanao?
Eny, fa manakaiky
Jeso Mpitsara re,
Ary efa ‘mby akaiky
Ny hodianao.

4. Rehefa tonga Jeso,
Tompon’ny asanao,
Ary hamaly soa
Ny mpiasany.
Mandrakizay doria
No hifalianao,
Raha mpanompo tsara
Mahatoky e!

304 – He, ali-maizim-pito e!

1. He, ali-maizim-pito e!
Sao very ao ny marobe,
Satana no manjaka ao.
Mivadi-po ny olona ao.

Fiv : Avia, ry Masoandronay,
Mba hazavao ny taninay!

2. Fa ny mazava ho anay
Ao aminao, Jehovah Ray!
Mamirapiratra tokoa
Ilay Fitarikandro soa.
Avia, sns…

3. Ry Jeso Masoandronay!
Miandry eto izahay;
Mba misehoa Hianao,
Fanilon’ny fanahy ô!
Avia, sns…

4. Dia hazavao ny taninay,
‘Ndrao very eto izahay;
Savao ny aizim-be izao
Hizoranay hankaminao.
Avia, sns…

302 – Miandry ao ny Tomponao

1. Miandry ao ny Tomponao,
Samia manendry tena,
Fa be ny asa izay atao;
Atreho ny firenena!

Fiv : Topazo, maso kely
Ny ondry izay mania
Ilay zandry lasa niala,
Ataovy hoe: modia!

2. Miandry ao ny namanao
Moa ve tsy ho vonjena?
Hatony re, dia ilazao;
Kristy no famonjena.
Topazo, sns…

3. Hevero e! ny Nosinao
lty Madagasikara!
Mba efa aiza izy izao
Ara-pilazantsara?
Topazo, sns…

301 – He, sahanao, Mpamonjy ô!

1. He, sahanao, Mpamonjy ô!
Izao rehetra izao.
Ka be izao ny vokatra ao,
Fa vitsy ny mpanao.

2. lndreto, tonga izahay
Hivavaka aminao,
Hanolotra ny tenanay
Hiasa ho Anao.

3. Ny firenena marobe
Sy nosy mba tahio,
Indrindra fa ny Nosinay,
Ry Tompo ô, ahio.

4. Vimbinonao ny irakao,
Ny feony hamamio,
Indrindra fa omeonao
Ny zotom-po madio.

5. Tahio re ny olonao
Hihaino sy hanoa,
Mba hahitany aminao
Ny antra mahasoa.

479 – Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa

1. Jeso no anjarasoa
lzay mahafa-po tokoa,
Soa tsy manam-paharoa,
Ahy Jeso : Ampy izay.

Fiv : Ahy Jeso hatrety
Ahy Jeso hatrary
Ahy Jeso Zoky tia
Mandrakizay doria, doria.

2. Vola sy harena be
Maro tia tokoa anie;
Nefa mamiko ny hoe:
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

3. Fahefana, laza soa
Mahafatifaty koa;
Nefa izao no tena soa:
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

4. Eny, izao rehetra izao
Tsy hamoizako Anao,
Ry Jeso izay tsy mandao!
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

5. Jeso, aina, hery, zo;
Jeso, lova tsy mba lo;
Jeso, fianinam-po;
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

478 – Ny hirako izao Ray be fitia

1. Ny hirako izao,
Ray be fitia,
Ny ho akaikinao
Bebe kokoa,
Izay, re, no hirako,
Mandrapahafatiko;
:,: Akaikinao:,:

2. Raha mba sarotra
Ny diako
Ka zary maizina
Ny làlako,
Ry Ray! Akaikinao
No tian’ny zanakao:
:,: Akaikinao:,:

3. Ao no hiseho re
Ny tohatra,
Mba hanatonako
Ny lanitra,
Anjely miantso ahy
Akaikinao, ry Ray!
:,: Akaikinao:,:

4. Ny fahoriana
Sy loza koa,
Raha eo anilanao,
Dia mody soa,
Ka dia tano aho
Ho ao akaikinao:
:,: Akaikinao:,:

5. Na dia hilentika
Ny androko,
Ary izao hita izao
Hilaozako,
Mbola ho hirako,
Ry Andriamanitro!
:,: Akaikinao:,: