472 – Iriko e, ry Jeso, hitovy Aminao

1. Iriko e, ry Jeso,
Hitovy Aminao
lzay tsy manan-keloka
Fa masina tokoa !
Iriko e, ry Jeso,
Ho tonga toa Anao,
Namonjy sy nanafaka
Fanahy, aina koa !

2. lriko, ry Mpamonjy,
Mba ho sakaizanao !
Hiaraka ory Aminao
Ka tsy handao Anao ;
Iriko, ry Mpamonjy,
Hanara-dia Anao :
Ny hazo fijaliana
Ho entiko izao !

3. lriko, ry Mpandresy,
Hiaraka Aminao
Ho eo an-toby lehibe,
Ho miaramilanao !
Iriko, ry Mpandresy,
Hanaraka Anao,
Mitondra ny fanevanao,
Handray ny herinao !

4. lriko, ry Mpanjaka,
Ho ao an-dapanao ;
Hiara-paly Aminao
Fa tonga zanakao !
lriko, ry Mpanjaka,
Ho eo anilanao
Handray ny lova atolotrao
Mpanjaka be fitia !