167 – Midera ny Anaranao

1. Midera ny Anaranao
‘Zahay, ry Tompo ô,
Ka hira no ventesinay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

2. He, voahombo Ianao
Nisolo heloka
Ka mendrika hanaovanay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

3. Endrey ny fitiavanao
Endrey ny herinao !
Tra-pamonjena izahay
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

4. Raha tonga ao an-danitra
‘Zahay mpanomponao,
Hitohy re ny hiranay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !
—–
(Tiona 1 – J. Ellor)

(Tiona 2 – W. Shrubsole)

150 – He! Tsara ny fonenanao

1. He! Tsara ny fonenanao,
Andriamanitra ô!
Ziona tendrombohitrao,
Tanàna masina;
Ka iza no hiakatra ao?
Izay Izay mahitsy fo,
Izay madio tanana,
Izay manao ny to.
Ka mino ny Mpanavotra, (in-3)
Ireo hiakatra ao.

2. Mba misandrata faingana,
Ry varavarana!
Hidiran’ny Mpanjakanay
Be voninahitra.
Moa iza izao Mpanjaka izao?
Andriamanitra
Mahery sy mandresy koa,
Mpanjaka masina;
He, Izy ‘Lay Mpanjakanay (in-3)
Be voninahitra.

3. Miantranoa, Tompo ô!
Mba hifalianay;
Voavoatra ny tranonao,
Midira aminay;
Jehovah no Mpanjakanay
Mpanjaka tianay;
Ny hery; voninahitra,
Sy ny fisaorana,
Anao tokoa, ry Tomponay! (in-3)
Mandrakizay doria.


(Tiona 1 – Ratany)

(Tiona 2 – Sankey)