749 – Ny taom-baovao dia tonga indray

1. Ny taom-baovao dia tonga indray
Ho fiantsoanao anay
Mba hanolaranay Anao
Ny tenanay voavatrao.

2. Fa maro be, ry Tomponay!
Ny zava-tsoa nomena anay
Tamin’izao taon-dasa izao,
Izay isaoranay Anao.

3. Ny mafy izay manjo anay,
Tsy tonga foana aminay,
Fa mba ho fitahianao
Izay miankina aminao.

4. Ka enga anie ny otanay,
Izay mitambesatra aminay,
No hibebahanay izao,
Hanaovanay ny sitrakao.

5. Ny taom-baovao diavinay,
Ny taona teo tafitanay,
Ka dia ny fitarihanao
No mba irinay aminao.

748 – Havaozy Tompo ô!

1. Havaozy Tompo ô!
Izao rehetra izao
Ka aoka mba ho hita ao
Ny voninahitrao
Ry Tompo Mpanasoa.
Levony avokoa.
Ho fongotra tsy hisy re
Ny ratsy marobe.

2. Izao taona vaovao
Diavinay izao
Ho fanavaozan-dehibe
Ny tenanay anie!
Ka ny fiainanay
Izay ratsy hatrizay;
Ovay hatramin’ny anio
Ho tsara sy madio.

3. Havaozy , Tompo ô!
Ny Fiangonanao
O! akambano ho iray,
Hiray mandrakizay.
Ry Tompo be fitia,
Tongava, mamangia;
Mba tanteraho aminay
Ny fanavaozanao.

747 – Haleloia! Sambasamba!

1. Haleloia! Sambasamba!
Hitanay ny taom-baovao;
Avy izahay, Jehovah!
Mba hifaly aminao:
Fihirana no atao,
Saotra vavaka
No atolotray Anao,
Ry Mpamelona!

Fiv : Haleloia! Sambasamba!
Faly izahay izao;
Haleloia! Sambasamba!
Hitanay ny taom-baovao.

2. Lasana ny andro maro,
Be ny zavatra natao,
Na ny mety, na ny diso,
Samy efa fantatrao;
Aoka anie ny tsininay
Hovonoinao,
Fa ny mety vitanay
Mba haharitra:
Haleloia, sns…

3. Ka ny taom-baovao, Jehovah!
Aoka hanomezanao
Fahendrena ny mpitondra,
Hahasoa ny olonao;
Ka ny Fiangonana
Hamasinonao
Mba handroso marina
Hahalala Anao:
Haleloia, sns…

4. Mitsingerina ny taona,
Fohy andro izahay,
Vetivety dia hihaona
Aminao, ry Tomponay!
Enga ka ho hitanay
Ao an-danitra
Ny Sabata tsara izay
Tsy ho tapitra:
Haleloia, sns…

746 – Mifalia, ry sakaiza!

1. Mifalia, ry sakaiza!
Fa nahazo taom-baovao,
Zanahary no mitaiza,
Ka isaory sy hajao.
Mihirà sy mihobia,
Jeso Tompo no derao,
Miravoa, mifalia,
Velona aina hianao,

Fiv : Mifalia, ry sakaiza!
Fa nahazo taom-baovao,
Zanahary no mitaiza,
Ka isaory sy hajao.

2. Izao no andro mampifaly,
Andro lehibe anio,
Dia hira mahafaly
No hatao ankehitrio;
Zanahary no mitàna,
Mifalia hianao;
Tonon-kira hoe: Hosana!
No hatao aty izao.
Mifalia, sns…

3. He, Hosana, he! Hosana,
Ho Anao, ry Tompo ô!
Fihirana, fiderana
No asandratray izao;
Dera, saotra, hery, laza,
Ho Anao, Mpanjakanay,
Ho Anao anie ny haja,
Raiso ho Anao izao.
Mifalia, sns…

752 – O, ry Jesosy, ny Anaranao

1. O, ry Jesosy, ny Anaranao,
Manatsika ahy izao hanatona,
Hanolotra ny foko ho Anao,
Mpamonjy tia sy Mpamelona.

2. Manatona aho, ka miondrika
Hanoroka ny tongo-masinao
Izaho olona tsy mendrika,
Ka mba havaozy,
Tompo, ho Anao!

3. Antsoiko isan’andro Hianao,
Ry toky tsara mahafatra-po,
Ka amin’ny Anara-masinao
No anankinako izay hanjo.

4. Raha io no entiko mangataka
Hisokatra amiko ny lanitra,
Ka dia ho azoko malalaka
Ny zava-tsoa izay maharitra,

5. Mamirifiry izao tontolo izao
Tsy misy tena fitsaharana;
Fa fiereko ny Anaranao,
Ka ahitako fiadanana.

6. O, ry Anaran’i Jesosiko,
Ry paradisa aty an-tany ô
Ry voninkazo mampifaly fo,
Ry tohan’aina ao an-dalako

7. Iriko andro aman’alina
Ny hanana Anao ho ao an)
Ho Tokiko raha mbola vel,,i
Sy amin’ny hahafatesako.

750 – Dera, laza, ry Mpanjaka

1. Dera, laza, ry Mpanjaka!
No atolotray Anao,
Noho Hianao nitahy
Tratranay ny taom-baovao.

2. Andro maro, izay no lasa,
Be ny soa hitanay;
Fitahia-mahagaga
Azo taminao, ry Ray!

3. Marobe ny ratsy vita,
Lehibe ny helokay,
Ka tsy mendrika hiantso
Ny Anaranao izahay.

4. Miantrà, ry Zanahary!
Mamelà ny helokay,
Ka sasao ny ran’i Jeso,
Mba hadio izahay.

5. Aoka re ny andro sisa
Hanompoanay Anao;
Hatanjaho, ry Jehovah!
Izahay mpanomponao.