167 – Midera ny Anaranao

1. Midera ny Anaranao
‘Zahay, ry Tompo ô!
Ka hira no ventesinay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

2. He! Voahombo Hianao
Nisolo heloka,
Ka mendrika hanaovanay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

3. Endrey! Ny fitiavanao
Endrey! Ny herinao,
Tra-pamonjena izahay,
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao.

4. Raha tonga ao an-danitra
‘Zahay mpanomponao,
Hitohy re ny hiranay
Hoe: haja, saotra, hery.
Mba raiso ho Anao
—–
(Tiona 1 – J. Ellor)

(Tiona 2 – W. Shrubsole)

173 – Hosana no asandratray ho an’i Jesosy

1. Hosana! (in-3)
Hosana no asandratray
Ho an’i Jesosy,
Fa Izy no Mpanjakanay
Sy Tompo tia koa;

Fiv : Hosana no atolotray
Anao, ry Tomponay!
:,: Ity no andro Jobily
Ka hifalianay.:,:

2. Hosana! (in-3)
Hosana ho Anao anie,
Ry Kristy Tomponay!
Fa avy Hianao tokoa
Hanjaka aminay!
Hosana, sns…

3. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa ho sambatra.
Izay mpanomponao;
Tsy hisy fahoriana
Ety an-taninao!
Hosana, sns…

4. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa miomana
‘Zahay vahoakanao
Hitsena Anao Mpanjakanay
Raha avy Hianao!
Hosana, sns…

5. Hosana! (in-3)
Hosana! Raisonao tokoa,
Ry Tompo tianay,
Ny dera, laza, saotra koa,
Izay aterinay!
Hosana, sns…

172 – Hoderaiko lalandava Jeso ‘lay mpanavotro

1. Hoderaiko lalandava
Jeso ‘Lay Mpanavotro
Noho ny fitiavana ahy,
Maty mba ho soloko.

Fiv : Hoderaiko, hoderaiko
Fa ny rany masina
Nentiny hanavotra ahy:
Afaka ny heloko.

2. Holazaiko lalandava
Ny tantara mamiko,
Zay nitadiavana ahy
Very noho ny heloko:
Hoderaiko, sns…

3. Hohiraiko lalandava:
‘Zao ny voninahiny,
Fa ny fahafatesana aza
Resy noho ny heriny:
Hoderaiko, sns…

170 – Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

1. Ry Jeso, ny fitiavanao
No ifalianay,
Fa voavono Hianao
Hisolo voina anay.

Fiv : Mba raisonao re
Ny saotra aterinay izao.
Ho fanajana
Anao Mpamonjy tia.

2. Mahery ny fitiavanao,
Ka itokianay;
Izay mikambana aminao
Dia tsy hangaihay.
Mba raisonao, sns…

3. Ambony ny fitiavanao,
Ka tsy mba takatray;
Kanefa noho ny herinao,
Hiezaka izahay.
Mba raisonao, sns…

4. Hiezaka izahay, Jeso!
Ka mba ho tia Anao,
Ka tsy hatahotra eso-koa
Noho ny aminao.
Mba raisonao, sns…

169 – Ry Tompo Andriamanitra mpanao izao rehetra izao

1. Ry Tompo Andriamanitra,
Mpanao izao rehetra izao!
Midera Anao ny lanitra,
Ny tany koa mitsaoka Anao.

2. Hianao no Ray mandrakizay,
Mpanao izao tontolo izao.
Tongava re, ka mba tahio
Ny vavakay atao anio.

3. Ry Kristy ô, Mpanavotra,
Mpamonjy be fìtia tokoa;
Hianao no Zanaky ny Ray
Ka mendrika haja, saotra koa,

4. Fanahy Masino ô, avia,
Sasao ho voadio izahay
Hanoa sy hanara-dia
Ilay Mpamonjy Tomponay.

5. Anao ny voninahitra
Sy dera tsy mitsahatra
Ry Telo izay Iray, Tsitoha.
Ray, Zanaka, Fanahy koa.

164 – Jesosy irery ihany

1. Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.

2. Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an-tany ka ha-
trany an-danitra.

3. Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an-kavanan-dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

165 – Haleloia, Midera, Asandrato

1. Haleloia! Midera!
:,: Asandrato, re ny feo :,:
Miderà ny Ray Tsitoha
:,: ‘zay Mpamorona anareo :,:
Fa Mpanjaka manan-jo
Haleloia! Haleoia!

2. Haleloia! Mihirà
:,: Lehibe sy masina :,:
‘Lay Mpahary anareo.
:,: Ao ny ranomasina :,:
Sy ny biby marobe
‘Ndray mihoby: Haleloia!

3. Haleloia! Mifalia!
:,: ‘Lay Mpamonjy be fitia :,:
Sy Mpanavotra anareo.
:,: O, ry olom-bery ô :,:
Manatòna, mihobia!
Haleloia! Haleloia!

4. Raiso re, ry Tompo ô!
:,: Ny mpanota toa anay :,:
‘Zay miantoraka aminao.
:,: Mba henoy ny vavakay :,:
Ho fanatitra madio
‘Zay atolotray anio.

166 – Derao ny Tompo Lehibe

1. Derao ny Tompo lehibe
Nahary ‘zao rehetra izao;
Haleloia, Haleloia!
Ny lanitra sy tany koa
Samia midera avokoa
Asandrato izao ny dera!
Haleloia, Haleloia, Haleloia!

2. Ry fo voadion’ny ràny soa.
Ankalazao ny Tompo tia
Haleloia, Haleloia!
Ry voavela heloka ô!
Tsarovy re ny indrafo,
Asandrato izao ny dera
Haleloia, Haleloia, Haleloia!

3. Miraisa fo ka midera
Fa izy niahy hatrizay,
Haleloia, Haleloia!
Derao ny Ray sy Zanaka
Sy ny Fanahy Masina
Asandrato izao ny dera:
Haleloia, Haleloia, Haleloia!
Amena!

168 – Ry Jeso! Ny Anaranao

1. Ry Jeso! Ny Anaranao
Dia maminay tokoa;
Mihira sy midera Anao
‘Zahay navotanao.

2. Tsy takatry ny hevitra
Ny fitiavanao;
Tsy tambonay tononina
Ny hasoavanao.

3. Ny tsara eran-danitra
Sy eran-tany koa,
Tsy azo anoharana
Ny fitahianao.

4. Ho toy ny loharanao e,
Ny fonay olonao;
Tsy hanam-pitsaharana e,
Ny hiderana Anao!

171 – Jeso, Mpanjaka malaza

1. Jeso, Mpanjaka malaza,
No Tompo Mpanjakanay;
Mahery sy tsara indrindra,
Ka Izy no aronay.
Mendrika hankalazaina
Noho ny heriny;
Eran-tany sy lanitra koa
Ny zo aman-dazany.

Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô !
Mihainoa ! Mihainoa !
Avy manaiky tokoa ‘zahay
Fa Tompon’ny hery rehetra Hianao,
Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
Tsy tratry ny saina ny herinao;
Ny fiderana ‘zay entinay, Raiso re !
Ny haja atolotra Anao ety, Raiso izao !

2. Tompo, Mpandahatra hendry,
Mpanao izao rehetra izao
Ny zara sy tendry ataony
Dia tsara sy mahasoa;
Mendrika ny hoderaina
Ny fandaharany;
Atolory ho Azy ny saotra,
Fa izy tadrinfin’io :
Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns…

3. Tompo, Mpanjaka Tsitoha,
Kanefa be indrafo;
Deraina eram-po erantsaina,
Deraina mandrakizay ;
He ! Ny mpanompo voavonjy
Samy mihoby hoe :
“Haleloia ho amin’ny Avo,
Fa Jeso no Tomponay ”
Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns…