90 – Tsy haiko ny milaza re

1. Tsy haiko ny milaza re,
‘Lay fahorianao!
Irery tao Getsemane,
Ry Tompo masina ô!
Tarihonao ny saiko e!
Ho ao Getsemane,
Hahita ny fitiavanao
Izao tontolo ‘zao.

Fiv : Fitiavana ahy re,
Ry Tompo masina ô!
No niaretanao,
Izao, mangidy izao!

2. Nangorohoro mafy re
Ny fonao, Jeso tia!
Ny tsembokao ‘zay nitete,
Nanjary toy ny ra!
Endrey ny fahorianao
Nangotraka tokoa!
Tsy maintsy nosotroinao
Ilay kapoaka tao!
Fitiavana, sns…

3. Ho ahy re, ho ahy re,
No niaretanao
Irery tao Getsemane,
Jeso malala ô!
Sintoninao ny foko e
Ho ao Getsemane,
Hahita izay niaretanao,
Ho tena tia Anao;
Fitiavana, sns…

89 – He mijaly ny Mpamonjy

1. He mijaly ny Mpamonjy
Ao Getsemane izao,
Ô ry te ho voavonjy,
Manaraha Azy ao!
Indro, ny Mpanavotrao,
Fa miady ho anao.

2. Ory ao ny Tompon’aina,
Mafy re ny adiny,
Ka misento mitaraina,
Tot’ ny ra ny dininy.
Ry mpanota, mijere,
Mihevera ka hendre!

3. Indro tonga ny anjely
Mba hampahatanjaka
An’i jeso, Izay mijaly
Amim-panaintainana.
Ry Mpamonjy tia ô,
Mamindrà fo amiko!

88 – ‘Lay ora tao Getsemane

1. ‘Lay ora tao Getsemane
Tsy mba hadino re,
Raha Hianao no tsembo-drà,
Ry Tompon’avotra.

Fiv : ;.;Tsahiviko;.;
Ny fahorianao.
Raha tsinjoko ny ady be,
Ilay tao Getsemane.

2. Nafoin-dRay irery tao.
Nilaozan-kavanao.
Handraisana anay indray
Ho zanaky ny Ray.
:,: Tsahiviko, sns…

3. Nandroso mba hijaly tao,
Ry Tompo, Hianao;
Fadiranovana sy maty
Hanavotra anay.
:,: Tsahiviko, sns…

4. Fa vinitra Jehovah Ray
Noho ny ditranay;
Ninianay nolavina
Ny didy masina.
:,: Tsahiviko, sns…

5. Ka Hianao nasiana
Ho solo-voina;
Ny dinitrao, ry Tomponay,
Dia valin’otanay.
:,: Tsahiviko, sns…

6.Fa sitrakao, ho afaka
Ny olo-meloka;
Endrey ny fitiavanao
Anay navotanao!
:,: Tsahiviko, sns…

7. Raha mila hangatsia-po
lzaho, Tompo ô,
Mba ampisaino ahy re
Ny tao Getsemane
:,: Tsahiviko, sns…

87 – Nitomany ny Mpamonjy

1. Nitomany ny Mpamonjy,
Fa tsy nety ho trabonjy
Israely olony.

2. Izy dia nanambara
Taminy ny teny tsara
Feno fitiavana.

3. Ka ny jamba, kilemaina,
Moana sy very saina
Dia nositraniny.

4. He, ny soa efa vira,
Nefa nody tsy nahita
Ny ankamaroany.

5. Ary, lotika ny fony,
Koa halany ny Ony
Feno rano velona.

6. Ry Mpamonjiko malala !
Aoka aho hahalala
Ny fitomanianao.

7. Ary hahalala koa
Fa ny soa mahavoa
Raha tsy horaisina.

86 – Jereo ny Mpamonjy, izay miakatra

1. Jereo ny Mpamonjy,
Izay miakatra
Ho ao jerosalema
Hanao ny avotra;
Na dia be ny ratsy
Mikendry Azy ao,
Ny mba hamonjy azy
No tiany hatao.

2. Tsy biby manan-daza
No nitaingenany,
Tsy ny hitady laza
No nihaviany;
Kanefa manan-kery
Handresy ho anao;
Ny ratrany irery
No aina ho anao.

3. Ilay voasatro-tsilo
Noho ny helokao
Dia mety sy maniry
Mba ho Mpanjakanao.
Ny rany sarobidy
Omeny ho anao,
Ny lanitra nihidy
Misokatra aminao.

4. Ampio mba ho haiko
Hatolotra Anao,
Jesosy ô, ny aiko
Ho voninahitrao;
Velariko ny foko
Eo anoloanao,
Tsy misy tsy ho foiko
Mba hodiovinao.

5. Hosana ! Ry Mpamonjy,
Hiraiko ho Anao,
Fa mamin’ny tra-bonjy
Ny fiderana Anao.
Hosana! Tompo tsara!
Soava dia izao!
Handresy ny devoly
No anton-dianao.

122 – Hitako izao, sakaiza

1. Hitako izao, sakaiza
Ny fahasambarana,
Ka ny foko, faly, ravo,
Manam-piadanana
Teo am-pototry ny hazo
Nijalian’ny Tompoko,
Teo aho no nahazo
Famelana heloka.
———————
Mon ami, j’ai maintenant trouvé le bonheur
Mon cœur est dans la joie,
Je suis dans l’allégresse,
J’ai trouvé la paix
Au pied de la croix,
Là où le Seigneur a souffert,
C’est là que j’ai reçu le pardon de mes péchés.

2. He! Ny indrafo niriko
Efa azoko tokoa,
Ka jesosy no fidiko,
Fa Izy fototry ny soa,
He! Ny rany sarobidy
Nanadio ny otako:
Izaho efa voavidy,
Lanitra no lovako.
———————
Cette miséricorde que je désirais tant
je l’ai vraiment reçue
C’est Jésus que j’ai choisi
C’est de Lui qu’est le bien
Son sang précieux
a lavé tous mes péchés :
Il m’a racheté,
Je reçois le ciel en héritage.

3. Tena soa mahagaga
Izao nomenao ahy izao,
Fa izaho izay mpanota
Dia nohavaninao;
Ka izaho dia hidera
Izato fitiavanao,
Ary koa hanambara,
Jeso ô! Ny herinao.
———————
Ce que tu m’as donné
est vraiment merveilleux
Tu as choisi d’entrer en relation avec
Moi qui étais pécheur.
Alors je Te louerai pour cet amour
Et je raconterai,
Jésus, Ta Puissance.

4.Ry Mpamonjy ô! Mba raiso
Izao fisaorako izao;
Ka izay rehetra ahy
Dia atolotro Anao,
Raha tonga re ny fetra
Hialako sasatra,
Ento aho hitoetra
Eo anilanao ary.
———————
Ô Toi mon Sauveur !
Reçois ma reconnaissance :
Tout ce qui est mien,
Je Te le donne.
Au terme de ma vie
Pour entrer dans le repos
Prends-moi pour
Que je demeure auprès de toi

Translation by Hotcat Team

120 – Ry mino ô, avia re!

1. Ry mino ô, avia re!
Hiara mankalaza
Ilay mpanjaka lehibe,
Fa tena mahagaga
Sy sarobidy anie
Ny fahasoavan-dehibe
Nomeny antsika.

2. Tsy asa soa vitako
No tokiko anefa,
Fa ny Andrimanitro
No tsy nisalasala
Hanafaka ny otako,
Nomeny mba ho avotro
Ny Zanany malala.

3. Jesosy faly eram-po
Hamonjy ahy very,
Ka azoko ny indrafo,
Izay vitan’Izy irery,
Izaho tena afa-po,
Tsy misy atahorako,
Izaho tsy ho very.

4. Jesosy Kristy Tompo ô!
Izaho ta-hamaly
Ny teny fiantsonao:
“Mba manatòna Ahy!
Izaho dia ho anao,
Ho Ahy kosa hianao.”
Ka manampia ahy.

5. Ny ranao soa nitete
No nanadio ahy
Ny ainao sarobidy re
No nanavotana ahy.
Mba hitokiako anie
Ny famonjena lehibe
Natolotrao ahy.

6. Isaorana eram-po anie
Ny Tompo Zanahary,
Fa Izy efa nanome
Ny Zanany nijaly,
Ka ny devoly loza be,
Ny ota sy ny heloka
Ho resy sy ho faty.

119 – Hianao ry Tompon’aiko

1. Hianao ry Tompon’aiko,
Maty noho ny otako;
Tsy mba takatry ny saiko,
Izany fijalianao,
Nefa sitrakao nijaly,
Hahazoako mifaly,
Ry Jesosy, Hianao
No isaorako izao.

2. Safotry ny fandatsana
Hianao, Mpanavotra,
Handovako fanjakana
Feno voninahitra.
Voaratra, voaeso,
Ary voasatro-tsilo
Noho ny hadisoako,
Koa dia isaorako.

3. Tianao izahay mpanota
Helokay no nentinao;
Resinao ny tambin’ota,
Izahay nafahanao;
Voaloanao ny trosa,
Izahay mpanota kosa
Tonga olom-potsinao,
Ka derainay Hianao.

118 – Mba jereo ny zanakondry

1. Mba jereo ny zanakondry
Voahombo sady ory,
Nefa Tompo masina.
He! Ny Rainy tsy namaly,
Raha ny zanany nijaly
Tamim-panaitainana.

2. He, ny Marina nijaly!
Mba hahaizako mifaly,
Izay no niaretany,
O! ry foko mangovita,
Manatona mba hahita
Ny fahafatesany.

3. Eny, ry Mpamonjy tsara,
Mba meteza hanambara
Ny harem-pitiavananao;
Dia hafanao ny foko,
Mba hahaizako hanompo
Sy hanaraka Anao!

4. Aoko aho hitomany
Raha mievitra izany
Fahoriana nentinao,
Azoko ny famonjena;
O! ry foko manenena
Noho ny ratsy vitanao.

5. Tompo, manampia ahy
Mba harisika am-panahy,
Hanompoako Anao,
Raha mbola aty an-tany
Aza afoy mba tohany
Tsy hisaraka aminao.